خوشبختی یعنی تو زندگیت امام حسین داری

ترک شور به نفس حاج حسین سیب سرخی