این حسین کیست که عالم دیووانه اوست

ترک شور به نفس حاج حسین سیب سرخی