به نفس: حاج حسین سیب سرخی

محل برگزاری : حسینیه جوانان حسینی