شعرخوانی :
وحید قاسمی

بـــــــــانــــوای:
حـــاج حـــسين سـيب ســرخـى
حـــــــــــاج حـــــــمید نــــــیکدل
حــــــــــاج ابــــــــراهیم رحیمی
کربــــــــلایی محسن فــتاحیان
کربـــــــــلایی محمد مهدی پناه
کربــــــــلایی حسین خــــــلجی

محل برگزاری : حسینیه جوانان حسینی