به نفس:
حاج محمود کریمی
حاج حسین سیب سرخی

محل برگزاری : امامزاده علی اکبر چیذر