آرشیو نواونما

گلچین روضه

مراسم بعدی

متعاقبا اعلام خواهد شد

سخنران :
با نفس : حاج حسین سیب سرخی
زمان آن اعلام خواهد شد | ساعت ۲۱
پیروزی . نبش کریمشاهیان. حسینیه جوانان حسینی

نگارخانه تصاویر